24. เเกงกะหรี่

24. เเกงกะหรี่

24. เเกงกะหรี่

13,20 / 12,20 tofu €

Mild yellow curry: potato, carrot, peanut, onion